Salgs- & Leveringsbetingelser

Sidst opdateret 15. april 2021. Erstatter alle tidligere versioner.

for

Copenhagen Risk & Safety Group ApS. CVR. nr. DK 35481621

1. Indledning

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for Copenhagen Risk & Safety (CORS) Groups salg af tjenesteydelser og varer til Kunden. Tilsammen benævnes CORS Group ApS og Kunden som Parterne.

De solgte tjenesteydelser eller varer betegnes Produkt(er).

Nærværende betingelser kan ikke fraviges, medmindre andet følger af lov eller udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Et tilbud afgivet af CORS Group ApS repræsentanter eller agenter er først bindende for CORS Group ApS, når den er skriftlig godkendt af CORS Group ApS.

Den nærmere beskrivelse af den analyse og afrapportering, som CORS Group ApS skal levere til Kunden, fremgår af det tilbud eller den ordrebekræftelse, CORS Group ApS udarbejder og som Kunden accepterer.

Såfremt ikke andet fremgår af CORS Group ApS tilbud, er dette bindende i 30 dage fra tilbuddets egen datering.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

CORS Groups ApS priser fremgår af CORS Groups ApS til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger der beregnes af CORS Group ApS.

Kunden er forpligtet til indtil leveringstidspunktet at acceptere ændringer i prisen som følge af øgede omkostninger for CORS Group ApS vedrørende ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3. Betaling

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidig betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er CORS Group ApS berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende skyld med 2 % pr. måned indtil gælden er betalt samt rykkergebyrer i henhold til Rentelovens regler.

Kundens indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav overfor CORS Group ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af CORS Group ApS. Kunden har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Såfremt levering udskydes på grund af Kundens forhold af nogen art, er Kunden forpligtet til at betale til CORS Group ApS som om levering var sket til aftalt tid. CORS Group ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsret og ejendomsforbehold

CORS Group ApS beholder og forbeholder sig ejendomsretten til alt materiale (og rettighederne hertil), der leveres af CORS Group ApS.

I det omfang, at der særskilt og skriftligt er aftalt, at ejendomsretten og rettighederne overgår til Kunden, forbeholder CORS Group ApS sig med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

Så længe ejendomsforbeholdet består, gælder følgende:

  1. Kunden er pligtig at omgås det leverede på en omhyggelig måde og holde det i god og forsvarlig stand, hvorom CORS Group ApS til enhver tid er berettiget til at forvisse sig.
  2. Såfremt Kunden skifter adresse, skal han omgående skriftligt underrette CORS Group ApS herom.
  3. Kunden er fra leveringen, indtil en eventuel ejendomsrettens endelige overgang, pligtig at holde det leverede med alt tilbehør forsikret mod skader som følge af brand, vand, tyveri, hærværk, beskadigelser eller bortkomst også under transport etc., for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel, dog mindst svarende til CORS Groups ApS til enhver tid værende tilgodehavende. Kunden er efter CORS Groups ApS påkrav pligtig til at underskrive sædvanlig meddelelse (panthaverdeklaration) til forsikringsselskabet om CORS Groups ApS ejendomsforbehold samt til at betale det herfor fastsatte gebyr.
  4. Kunden er pligtigt til at holde det leverede individualiseret og om fornødent oprette et egentligt konsignationslager.

Ejendomsretten til analyserapport overgår til Kunden ved betaling af den sidste faktura. Kunden har herefter brugsret til analyserapport(er).

5. Levering

Leveringen sker, for så vidt angår afrapportering, medmindre andet er aftalt, i form af et en rapport, notat eller anden trykt eller elektronisk medie. Levering anses for at være sket på afsendelsestidspunktet.

CORS Groups ApS leveringsfrist kan kun overholdes, hvis følgende forudsætninger overholdes af Kunden:

  1. Den aftalte forudbetaling indbetales til tiden.
  2. De materialer, der er nødvendige for at et arbejde eller en analyse kan gennemføres, leveres af kunden indenfor de i tilbuddet og ordrebekræftelsen anførte tidsfrister.
  3. Der gives adgang til alle nødvendige lokationer, udstyr og medarbejdere mv., som er nødvendige for arbejdets udførsel.

Leveringstiden er fastsat af CORS Group ApS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem Kunden og CORS Group ApS, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 21 dage ikke som væsentlig og Kunden er derfor ikke berettiget til at udøve nogen form for mangelsbeføjelser over for CORS Group ApS ved levering indenfor denne frist.

I tilfælde af forsinkelse med en mindre del af leverancen eller ved levering af tillægsydelser, kan Kunden ikke af den grund udøve nogen misligholdelsesbeføjelser over for CORS Group ApS.

Såfremt CORS Group ApS i en force majeure situation som beskrevet i punkt 11 må se sig nødsaget til at udskyde levering, er CORS Group ApS berettiget dertil, med en udskydelse svarende til den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til at annullere købet, når hindringen har varet i mere end 30 dage. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til udskydelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor CORS Group ApS.

Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimensioner, pris, ydeevne, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, produktblade og datablade, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i aftalen.

Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af CORS Group ApS solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er CORS Group ApS berettiget til at levere produktet med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikation m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved.

Alle beskadigelser eller manglende dele af leverancen af et Produkt skal meddeles skriftligt til CORS Group ApS omgående efter, at Kunden er blevet bekendt hermed og under alle omstændigheder omgående efter varens modtagelse, ledsaget af erklæring herom til transportselskabet.

Produkterne leveres med de garantier som pågældende producent(er) tilbyder CORS Group ApS. Kunden kan ikke påberåbe sig yderligere produktgaranti overfor CORS Group ApS. Produktgarantien er under alle omstændigheder maksimalt 1 år. Har Kunden ikke inden 1 år efter varens overgivelse til ham meddelt CORS Group ApS, at han påberåber sig en skjult fejl eller mangler, kan han ikke senere gøre denne gældende, medmindre CORS Group ApS skriftligt har påtaget sig at indestå for varen i længere tid.

7. Produktændringer

CORS Group ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for Kunden.

8. Rettigheder

Samtlige rettigheder til produkterne, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, varemærkerettighedere, såvel registrerede og uregistrerede, kendetegnsrettigheder, patent-, brugsmodel- og designrettigheder, samt alle rettigheder til koncepter, billeder, brugerflader, kildekoder, data og afrapportering, mv. tilhører CORS Group ApS og overgår ​ikke til kunden i forbindelse med parternes aftale.

Kunden opnår en begrænset ikke-eksklusiv right-to-use til produkterne, til det formål, som parternes aftale foreskriver, og produkterne kan således ikke uden for dette formål udnyttes, sælges, distribueres eller på anden måde spredes uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra CORS Group ApS.

CORS Groups ApS navn skal nævnes i alle de sammenhænge, hvor data anvendes. Kunden må ikke ændre eller forvanske data eller datagrundlag. Kunden må anvende data og konklusionerne heri indenfor dets formål.

CORS Group ApS kan til enhver tid tilbagekalde en rapport eller en analyse, såfremt Kunden har benyttet rapportmaterialet på illoyal vis eller udenfor dets formål eller i øvrigt tilsidesat de i aftalen eller de i nærværende betingelser fastsatte vilkår.

9. Kundens navn og logo

Kunden giver samtykke til, at CORS Group ApS og Q2M2 ApS (ejer af CORS Group ApS), kan benytte kundens navn og logo i referencemæssig sammenhæng på alle websider, der ejes af CORS Group ApS eller Q2M2 ApS.

10. Mangler og reklamation

Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks efter manglen er eller burde være konstateret, give CORS Group ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.

CORS Group ApS har valget imellem at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Såfremt CORS Group ApS ikke inden 30 dage efter Kundens skriftlige reklamation foretager afhjælpning eller omlevering jfr. ovenfor, er Kunden berettiget til at hæve købet, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har Kunden ikke inden 6 måneder efter leveringsdagen påberåbt sig manglen overfor CORS Group ApS, kan denne ikke gøres gældende senere.

11. Ansvarsbegrænsning

Kundens anvendelse, opbevaring, udnyttelse, beslutninger truffet på baggrund af produkterne etc. sker på kundens ansvar, og kunden forpligter sig til enhver tid til at opfylde relevant lovgivning i forbindelse med dette. Kunden forpligter sig til at opbevare data sikkert, til at sikre anonymitet og tilsikre at Persondataloven og Persondataforordningens regler, herunder regler for indhentelse af samtykke er overholdt.

Såfremt kundens anvendelse, opbevaring, udnyttelse, beslutninger truffet på baggrund af produkterne etc., måtte føre til tab, såvel direkte og indirekte, er dette CORS Group ApS uvedkommende og CORS Group ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som måtte blive forårsaget af ovenstående.

Såfremt CORS Group ApS måtte blive mødt med krav fra tredjemand i forbindelse med Kundens anvendelse, opbevaring, udnyttelse, beslutninger truffet på baggrund af produkterne etc. skal Kunden skadesløsholde CORS Group ApS for samtlige omkostninger og tab som CORS Group ApS måtte lide, herunder men ikke begrænset til advokatomkostninger, eventuel erstatningsforpligtelse, etc.

I tilfælde af at CORS Group ApS måtte misligholde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden, herunder de forpligtelser, som følger af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser, er Kunden alene berettiget til enten at ophæve aftalen eller kræve afhjælpning af CORS Group ApS, men ikke af tredjemand, og CORS Group ApS har i ethvert tilfælde afhjælpningsret. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for eventuelle tab, hverken direkte eller indirekte, herunder driftstab, tabt avance, eller skade, som misligholdelsen måtte forårsage såvel i forhold til Kunden eller tredjemand.

Et eventuelt tab kan under alle omstændigheder aldrig overstige 25% af det samlede fakturabeløb på den pågældende aftale.

CORS Group ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse byrdefuld: Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort CORS Groups ApS opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som de nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

I disse tilfælde er CORS Group ApS berettiget til at ophæve aftalen uden at nogen af parterne kan gøre krav imod hinanden som følge af ophævelsen.

12. Transport af rettigheder og pligter

CORS Group ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. Kunden kan ikke uden skriftlig samtykke overdrage rettigheder eller forpligtelser overfor CORS Group ApS.

13. Fortrolighed

Både Kunden og CORS Group ApS er indforstået med, at alle informationer vedrørende Kunden og CORS Groups ApS forhold som bliver udvekslet eller konstateret under samarbejdet eller efter samarbejdets eventuelle ophør, skal behandles strengt fortroligt og ikke komme tredjepart i hænde, medmindre andet er skriftlig aftalt.

Kunden er dog indforstået med, at CORS Group ApS kan indsamle statistisk materiale omkring evt. konstaterede sikkerhedshuller, forudsat at Kundens navn eller identitet ikke bliver kendt, og at materialet ikke bliver benyttet på en sådan måde, at Kundens navn eller identitet kan udledes.

Brud på denne fortrolighed betragtes som en væsentlig misligholdelse samt krav om erstatning fra CORS Groups ApS side.

14. Action-cards® og ACT-pack

14.1 CORS Group ApS kan ikke garantere at de beskrevne procedurer i Action-cards® er state-of-the-art. Der er altid mulighed for at der findes personer, organisation og andre vidensdelingsinstitutioner, som har adgang til informationer og data, som muliggøre udvikling af mere optimale procedurer end dem som CORS Group ApS kan udlede af de informationer og den data, som CORS Group ApS har adgang til. Hvis Kunden ønsker sikkerhed for at de procedurer og løsninger, som CORS Group ApS hjælper kunden med at udvikle netop er state-of-the-art, så kan dette lade sig gøre ved at Kunden dækker de omkostninger, der er forbundet hermed.

14.2 Action-cards® samt ACT-Pack – inklusiv indholdet af ACT-Pack – må ikke kopiers eller ændres uden en forudgående skriftlig accept fra CORS Group ApS.

14.3 Kunder må ikke ændrer på Action-cards®, ACT-Pack, ACT-Packs indhold eller andre Action-cards® relateret produkter eller services uden en forudgående skriftlig accept af Leverandøren.

15. Vilkår ved aftale om AC-Analytics

Vilkårene gælder for følgende AC-Analytics produkter:

❏ Privat
❏ Sølv (Basic)
❏ Guld (Workforce)
❏ Platin (Tailored)

Ved aftale om AC-analytics accepterer Kunden følgende vilkår:

15.1 Definitioner

15.1.1 Definition af en kritisk hændelse. En kritisk hændelse er en hændelse, som har en negativ påvirkning på sine omgivelser. For eksempel kan det være en ildebrand i en bygning eller en person, som slår sit hoved.

15.1.2 Definition af en nærved-kritisk hændelse. En nærved-kritisk hændelse er en hændelse, som potentielt kan have en negativ påvirkning på sine omgivelser. For eksempel kan en nærved-kritisk hændelse være en fodgænger, som er tæt på at blive påkørt af en bil, men påkørsel undgås i sidste øjeblik ved at bilen eller fodgængeren handler akut således at påkørslen undgås.

15.1.3 AC-uheldsregistrering, er den teknologi og process, som anvendes til at data-registrerer kritiske hændelser og nærved-kritiske hændelser.

15.1.4 AC-database, er den database, hvor al kritisk hændelsesdata, som bliver registreret, er opbevaret.

15.1.5 AC-Analytics er den samlet betegnelse for al AC-uheldsregistering og AC-database samt videre analyser, visualisering og optimeringssystemer.

15.2 Om uheldsregistrering i AC-databasen

15.2.1​ Alle kritiske hændelser bliver registreret via AC-analytics.

15.2.2​ Kunden må ikke registrere flere kritiske hændelser end der reelt sker.

15.2.3 Alle nærved-kritiske hændelser registreres, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og CORS Group ApS.

15.3 Ejerforhold over registret data i AC-databasen og rettigheder

15.3.1​ Kunden er dataejer over den data kunden selv har registreret i AC-databasen.

15.3.2 Kunden kan til enhver tid og med rimeligt varsel få slettet al data, som kunden selv har registreret på baggrund af denne aftale fra AC-database, hvorved at aftalen samtidig ophører og slut-betaling sker i henhold til punkt 5 i forhåndenværende betingelser. Kunden skal dog enten forsyne CORS Group ApS og Q2M2 (ejer af CORS Group ApS) med kopi af dataen, alternativt sørge for at dataen er til rådighed for CORS Group ApS og Q2M2 ApS, til opfyldelse af den i pkt. 3.6. anførte licensret.

15.3.3 Der bliver ikke af CORS Group ApS registreret personhenførbare data i AC-databasen med mindre andet er aftalt skriftligt med Kunden. Derfor, hvis der ikke er aftalt andet med Kunden, falder AC-analytics produktet udenfor databeskyttelsesforordningen og -loven (GDPR-lovgivningen).

15.3.4 Ønsker Kunden at CORS Group ApS registrer personhenførbare data, er dette muligt, men kun ved indgåelse af en aftale herom, da sådan data netop bliver reguleret under GDPR-lovgivningen.

15.3.5​ I CORS Groups ApS almindelige CRM-system registreres almindelige kundeoplysninger. Håndtering af data i CORS Group ApS almindelige CRM-system er beskrevet i CORS Group ApS Privatlivspolitik.

15.3.6 Kunden meddeler herved CORS Group ApS og Q2M2 ApS en tidsubegrænset, uigenkaldelig, verdensomspændende og gratis licens- og adgangsret til at bruge (og sælge) data i AC-databasen til anonymiserede risikoanalyser, forskningsformål og til at give evidensbaseret anbefalinger til optimeret sikkerhed i specifikke og generelle sammenhænge, såvel internt og eksternt.

15.3.7 Kunden tillader at CORS Groups ApS og Q2M2’s ApS samarbejdespartnere kan modtage og anvende data i anonymiseret form.

15.3.8 Kunden må ikke dele data fra AC-databasen med tredjepart i nogen henseender uden skriftlig tilladelse fra CORS Group ApS.

15.3.9 Kunden må ikke kopiere, videreformidle, opdele, modificere eller udarbejde afledte værker af Action-cards® eller AC-analytics. Ydermere må der ikke udføres dekompilering, reverse engineering eller på anden vis gøres forsøg på at udvinde kildekoden til AC-analytics, opdateringer af denne eller dele heraf. Forsøg på dette udgør brud på de intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende CORS Group ApS.

15.4 Fakturering og faktureringsperioder

15.4.1 Alle AC-analytics abonnementer faktureres første dag i abonnementsperioden hvor første faktureringsperiode starter på dagen hvor aftalen er indgået. Anden abonnementsperiode starter det efterfølgende år med sammen dato (dag/måned) som aftalen er indgået. Faktureringsperiode løber et helt kalenderår.

15.5 Varighed og opsigelse

15.5.1 Abonnementet begynder at løbe fra den dato, hvor CORS Group ApS modtager Kundens accept af abonnementsaftalen. Ved køb af et abonnement i Action-cards® webshop, sker denne accept umiddelbart når købet er gennemført i webshoppen.

15.5.2 Abonnementet løber kontinuerligt indtil Kunden eller CORS Group ApS opsiger abonnement. Dog er abonnementet uopsigeligt i en priode på 2 år efter Kundens accept af abonnementsaftalen.

15.5.3​ Kunden kan opsige abonnementet til udgangen af en faktureringsperiode.

15.5.4 Hvis CORS Group ApS opsiger et Abonnement vil dette kunne ske med tre måneders varsel og slutfakturering dækker antallet af dage fra foregående fakturering og frem til dato for afslutning af Abonnementet.

15.5.5 Opsigelse skal fra begge parters side ske skriftligt (en mundtlig opsigelse er ikke en gyldig opsigelse), og opsigelsesvarslet regnes fra den dag, hvor at modparten har modtaget opsigelsen.

16. Ændringer

CORS Group ApS kan med et varsel på 30 dage foretage ændringer i sine priser samt Salg- og Leveringsbetingelser. Ændringerne er herefter gyldige for Kunden. Ændringerne i priser varsles via e-mail og på Action-cards® hjemmeside (www.action-cards.com) samt CORS Groups ApS hjemmeside (www.cors-group.com). Vilkår opdateres løbende på CORS Groups ApS hjemmesider.

17. Behandling af personhenførbare oplysninger

Alle personhenførebare oplysninger behandles i henhold til CORS Group ApS privatlivspolitik: www.cors-group.com/privatlivspolitik.

18. Tvister

Enhver tvistighed skal af parterne forsøges bilagt i mindelighed. Såfremt enighed ikke opnås, skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole under anvendelse af dansk ret dog ikke reglerne i den internationale købelov, CISG.

Lyngby Byret er aftalt værneting.